Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013208
Číslo a název výzvy: 97, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu:

Operační program Zaměstnanost

Název projektu:

Podnikové vzdělávání ve společnosti Rezidence RoSa – OPZ 97

Období realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 539 344,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 458 442,40,- Kč

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.

Počet osob zapojených do projektu: 16 osob

Aktivity projektu:

Převážná většina školení bude zajišťována externími vzdělávacími subjekty, některé kurzy budou zajištěny interním lektorem. Externí kurzy se budou skládat ze školení v oblastech IT kurzů, účetních kurzů, kurzů soft skills a technických kurzů, které byly vybrány s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou techničtí pracovníci, zaměstnanci v administrativě i vedoucí pracovníci.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.