Příspěvek na péči

(dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platném od 1.1.2012)

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Právní úprava:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Klient Rezidence RoSa má možnost využít naše poradenství s cílem získat příspěvek na péči od MPSV. 

<<Zpět na způsoby financování bydlení v Rezidenci RoSa.

bezplatna-linka
zavolame-vam
stahnete-si-brozuru